Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for مِی 2010

فرزاد جان

تا سرنگونی نظام جهل و جنایت و آزادی مردم ایران از قید هز گونه استبداد

راهت استوار  و یادت زنده.

عهد میکنیم که با آگاهی  و با تمام قدرت  خشم  خود را تبدیل به  مبارزه ای موثر برای آزادی از استبداد و ستم کنیم.

Read Full Post »