Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for دسامبر 2016

مبارزه با نظام استبدادی حاکم  و تلاشهای جمعی نیروها و ایرانیان آزادی خواه برای تحول دمکراتیک در کشورمان از مبارزه در برابر انواع عوام فریبی جدا نیست. رویارویی با برنامه ها و سیاستهای ویرانگر نیروهای سلطه گر و تمامیت خواه و ایادی آنان بخشی از این تلاشهای جمعی است. دو گروه سازمان یافته، مدافعان دخالت (و گاهی حمله نظامی) خارجی و مدافعان حفظ نظام اسلامی در یک اصل با هم شریک هستند و آن نداشتن پرنسیبهای اخلاقی دمکراتیک و انسانی است. اختلاف نظرها و تنوع گرایشات سیاسی امری طبیعی است. اما عده ای در این میان سیاست ورزی را با کاسبی و امرار معاش و منافع خاص خود گره زده اند و متاسفانه بخاطر حمایت های مالی و امکاناتی که دارند صدایشان از همه بلندتر است. بیشک عده ای هم این وسط دنباله رو هستند و عده ای هم جوگیر میشوند..در این میان وظیفه و مسئولیت ایرانیان آزادی خواه و دمکرات ومستقل دوچندان میشود. نمیتوان هم ادعای دفاع از حقوق بشر، حقوق انسانی و آزادی مردم کشورمان را داشت و هم با هر نیروی ارتجاعی و سیاستها و برنامه هایی که در اساس مانعی در برابر این خواسته هاست، همراه شد و از آن بدتر در خدمت آن اهداف و نیروها در آمد. تجربه  سخت  مردم کشورمان با نظام های استبداد سلطنتی و اسلامی که هر دو ناقصان جدی حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم کشورمان بوده و هستند، گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی را تبدیل به گفتمان حاکم در فضای سیاسی کشورمان کرده است. این یک گام بزرگ به پبش برای مردم کشورمان و آینده آنان هست. از طرف دیگر وقتی اندیشه ای قدرتمند شود، نیروهای مخالف آن اندیشه با تظاهر به قبول آن و در عین حال با تلاش برای از مفهوم خالی کردن آن  پا به میدان میگذارند. امروز دقیقا با این موضوع در ابعاد وسیع روبرو هستیم. از یک طرف نظام ولایت فقیه که ابتدایی ترین حقوق شهروندانش را به هیچ میشمارد مدعی ارایه حقوق شهروندی میشود! از طرف دیگر نیروهای استعماری و تمامیت خواه وسلطه گری که بزرگترین ناقصان حقوق بشردر دنیا هستند ، خود را به عنوان مدافع حقوق بشر جا میزنند! چگونه حکومت و یا سیاستمداران زورمداری که خود نقض کننده حقوق انسانی مردم در کشور خودشان هستند، میتوانند مدافع آزادی و احترام به حقوق انسانی هموطنان ما باشند؟ چگونه بزرگترین صادرگنندگان اسلحه و کسانی که منافعشان  در دامن زدن به جنگ و غارت منابع و ثروتهای ملی ما تعریف میشود، دل سوخته برای نقض حقوق بشر و آزادی دمکراسی برای ما پیدا میکنند؟ افراد و نیروهای سیاسی را نه تنها در حرفهایشان بلکه در اعمالشان باید شناخت. امروزه صرفا حرف زدن از حقوق شهروندی و یا مخالف حکومت بودن و با بقولی سرنگونی خواه بودن معیاری برای دمکراتیک بودن و با پیشرو بودن نیست. معیار اصلی پایبندی به اصول دمکراتیک ونقد فرهنگ و منش استبدادی،  سلطه جویانه  و تمامیت خواهانه( در اشکال متنوع آن)، استقلال سیاسی، اخلاق انسانی و بکارگیری این اصول در تلاشهای فردی و  جمعی،  با اتکا به مبارزه مدنی مردم کشورمان برای گرفتن و حفظ آزادی است.

Read Full Post »